top of page

Privacy

Privacyverklaring

Identiteit van de ondernemer: Van Hecke Bart - De Four Silvie

Handelend onder de naam: Dogcenter Snuffelke

Vestigingsadres: Koningin Astridlaan 85, 8530 Harelbeke (België)

Telefoonnummer: +32 468 17 75 16 /  +32 473 28 40 19

Bereikbaarheid: maandag - zaterdag 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 18:00u

E-mail: dogcentersnuffelke@gmail.com

Btw-identificatienummer: BE 0893.826.195

Dogcenter Snuffelke is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dogcenter Snuffelke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@snuffelke.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Dogcenter Snuffelke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Dogcenter Snuffelke neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Dogcenter Snuffelke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor foto's, video's en persoonsgegevens: 7 jaar.

Verwerking van foto's en beeldmateriaal:

Indien Dogcenter Snuffelke foto's en/of beeldmateriaal wil gebruiken op de website zal daarvan niets geplaatst worden zonder eerst schriftelijke toestemming van de maker of eigenaar. Foto's en beeldmateriaal zullen bewaard worden zolang het nodig is om onze dienstverlening te kunnen uit te voeren.

 

Delen van persoonsgegevens, foto's en beeldmateriaal met derden:

Dogcenter Snuffelke verkoopt uw gegevens, foto's en beeldmateriaal niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Dogcenter Snuffelke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dogcenter Snuffelke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@snuffelke. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (voor- en achterkant) met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Om onze eigen privacy en dat van anderen te beschermen is het verboden om zonder toestemming filmpjes of foto's te maken van de medewerkers van Dogcenter Snuffelke en van de studio. Recensies in de aard dat deze discriminerend, racistisch, seksistisch, enz. zullen onverbiddelijk verwijderd worden van het medium waar ze op gepost worden. Deze opmerkingen worden onmiddellijk met naam doorgestuurd naar de desbetreffende instanties.

 

Dogcenter Snuffelke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacycommissie.

Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommissie.be/klachten

Dogcenter Snuffelke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice per mail dogcentersnuffelke@gmail.com

bottom of page